اثر توافق خصوصی بر وظایف و تکالیف دارنده سند تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو 1931 و 1930

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

10.22080/lps.2019.16508.1158

چکیده

مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول می‌باشد. این اسناد تابع مقررات ویژه‌ای می‌باشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز می‌نماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد می‌گردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند بموجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. نتیجه این توافق می‌تواند تغییر در هر یک از آن تکالیف یا وظایف باشد. آیا کلیه توافقات در این زمینه معتبر و لازم الاجراء تلقی می‌گردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته 1930، و چک 1931 و برخی از نظامهای حقوقی دیگر به وضعیت و قلمرو اثر این توافقات خصوصی در اسناد تجاری و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of private agreement on the duties and duties of the holder of a commercial document in Iranian law with a comparative study in the Geneva Conventions of 1931 and 1930

نویسندگان [English]

  • seyyed hasan hosseini moghadam 1
  • sam mohammadi 2
1 Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science at University of Mazandaran
2 university mazandaran
چکیده [English]

Business documents, including Bill of exchange, promissory note, check, are most basically issue to be used an alternative to money. These documents are subject to specific rules and regulations and have special characteristics which distinguish them from other documents and so make them function better than cash. Those in charge of paying the document sum such as issuer, endorser, surety, and drawee may reach conditional agreements with the bearer of business documents over their own, duties and obligations of the bearer or the rights set out in the document pursuant to the rule of supremacy of will. Results of such agreements may include changes in any of the foregoing. Are all agreements considered effective, binding and enforceable in this respect? In this article, with a glance at the unified rules of Geneva Convention of 1930 regarding bill of exchange and promissory note and of 1931 regarding checks, and other legal systems. we deal with the condition and realm of the effects of these private agreements in and on business documents and their validity or invalidity in Iran's law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Documents
  • dutyes
  • Bearer
  • agreement
  • Payment responsible