بررسی ضمانت ھای منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم

2 استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22080/lps.2020.16485.1157

چکیده

در قانون اساسی و برخی قوانین عادی ایران ، موضوع ممنوعیت مطلق تمامی مصادیق شکنجه مطرح شده است. علاوه بر مقررات داخلی، از نظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مورد توجه واقع شده و اسناد حقوق بین الملل بشر از جمله کنوانسیون منع شکنجه 1984 ، این عمل را غیر اخلاقی و بر خلاف کرامت انسانی دانسته و بر منع آن تاکید می نمایند. ذکر این موضوع، ضروری است که قوانین مرتبط داخلی ایران ، علاوه بر اینکه به تعریف و تبیین مصادیق شکنجه اشاره ای نداشته اند بلکه تعارض و یا تفاوت ھای محسوسی بین سیستم حقوقی ایران و اسنادحقوق بین الملل بشر خصوصا کنوانسیون منع شکنجه به عنوان اصلی ترین سند بین المللی منع شکنجه، به چشم می خورد. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده از طریق فیش برداری و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ضمانت ھای اجرایی منع شکنجه دراسناد حقوق بین الملل بشر با قوانین و مقررات ایران می پردازد و در
پایان به این نتیجه دست می یابد که تضمین ھای منع شکنجه در ایران در مقایسه با اسناد و معاھدات بین المللی، ناکافی بوده و یکی از مشکلات اساسی در منع کامل مصادیق شکنجه در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating torture guarantees in iran and comparing them with internation human rights instruments

نویسندگان [English]

  • maryam heydaripouri 1
  • sayyedfhqer mirabbasi 2
  • aboumohammad asgarkhani 3
1 azad university of qeshm internation
2 university of tehran
3 university of tehran
چکیده [English]

In the Constitution and some ordinary laws of Iran, the issue of the absolute prohibition of all instances of
torture has been raised. In addition to domestic law, international law has also focused on torture, and
international human rights instruments, including the 1984 Convention against Torture, have made this act
unethical Contrary to human dignity, it is emphasized that it is necessary to mention this issue that the
related domestic laws of Iran, in addition to the definition and explanation of cases of torture, have not been
mentioned, but the conflict or significant differences between Iranian law and international human rights
instruments In particular, the Convention on the Prohibition of Torture, as the main instrument of
international law The United Nations Convention on the Prohibition of Torture The present study, which is a
descriptive-analytical method written through scamming and using library resources, examines the
implementation of torture bans in Iran and compares them with international human rights instruments and
treaties and, in the end, The result is that my guarantees of torture in Iran are inadequate in comparison
with international documents and treaties and is one of the main problems in the total prohibition of torture
cases in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prohibition of torture
  • torture prohibition guarantees
  • internal warranties
  • human rights documenttion
  • international treaties