معیارهای انتساب اعمال شورشیان به دولت در حقوق بین الملل

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2104

چکیده

در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attribution of the Acts of the Insurgents to the State

چکیده [English]

Under the general rule, the conduct of the organized insurgents is not attributed to the State, because they are not the organs of the State and as such the State is not in a position to control effectively on their activities. But, there are situations that the conduct of the insurgents may be attributed to a country in whose territory they are acting or to the other country. The first case, is when the State is subject to cooperation charge or omission against the harmful actions of the insurgents. The second case, is while the insurgents act according to the direction or under the guidance or control of the other in this case, are de facto organ of that country. In this article, we discuss whether the conduct of insurgents may cause international responsibility of the State as well as the criteria of state’s control will be considered. The authors conclude that if the insurgents effectively conduct by a an state, their acts will be Attributed to that state

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Attribution of the Acts of the Insurgents to the State
1. ابراهیم گل،علیرضا،( 1389 ) "مسولیت بین المللی دولت"، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش. 2. راعی، مسعود،(1388 ) "کنترل کلی یا موثر عاملی برای تحقق مسولیت بین المللی دولتها"، فصلنامه حقوق، دوره 39 ، شماره 3 ، صص 164 -151 3. زمانی، سید قاسم (1384)، "حقوق سازمانهای بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت "، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش 4. عزیزی، ستار(1386) ، "جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین المللی دادگستری و رویه دادگاه‌های ویژه بین المللی کیفری"، مجله حقوقی، شماره36، صص 17-33 5. عسگری، پوریا(1388)، "مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل"، مجله حقوقی، شماره 40 ، صص 149-161. 6. فیوضی، رضا (1379)، " مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی " ، ج1، تهران، مرکز مطالعات بین المللی. 7. کاسسه، آنتونیو (1385)، "حقوق بین الملل عمومی "، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران، انتشارات میزان. 8. مقتدر، هوشنگ،( 1372 ) حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 9. مستقیمی، بهرام و طارم سری، مسعود (1377)، "مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران"، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 10. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1384)، "حقوق بین الملل بشر دوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی"، تهران، نشر میزان. 11. نجفی اسفاد، مرتضی (1377 )،" بحران حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و حقوق بین الملل" ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 11 -10 ، صص 128 -105. 12. واحد تحقیق دفتر خدمات حقوقی بین المللی(1369)، " مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال افراد " ، مجله حقوقی، شماره13، صص 17- 40 13. Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro, Judgment 2007,Application of the Convention on the Prevention and punishment of the Crime of Genocide, http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/ibhyframe,htm 14. Brownlie, Ian(1983),"System of Law of Nations, System Responsibility"(Part1), p.178 15. Capaldo,Giuliana,Ziccardi, (2007) Providing Right of Self-Defense Against Large-Scale Attacks by Irregular Forces: The Israeil-Hezbollah Conflict, Harvard International Law Journal Online,Vo.48,pp 101-112 16. Cassese , Antonio(2007) ," The Nicaragua and Tadic Test Revisited In Light of The ICJ Judgment on Genocide In Bosnia" , European Journal of International Law , Vol . 18 .No4,pp 649-668 17. Crawford , James (2003) ," Human Right and State Responsibility" , University of Connecticut 18. ---------------------- 2002),"The Draft Articles on Responsibility of States For International Wrongful Acts" ,Cambridge University Press 19. Gibney , Mark (2007) ," State Responsibility and The object and Purpose of The Genocide Convention" , International Studies Journal , Vol.4 .No283 20. 20- Milanovic , Marco (2006) , "State Responsibility For Genocide" , The European Journal of International Law , Vol 17 , No3,p.553 21. Petty,Keitt, (2008), Veiled Impunity: Iran,s Use of Non-State Groups, Denver Journal of International Law and Policy, Vo.36:2 ,pp 191-219 22. Reisman, Micheal (1996),"The Supervisory Jurisdiction of The International Court of Justice", Recueil Des Cours,No,9.p.258 23. Sassoli, Marco(2002),"State Responsibility For Violation of International Humanitarian Law", International of The Red Cross,Vol.84,PP 406-409 24. Somer,Jonathan (2006) Acts of Non-State Armed Groups and the Law Governing Armed Conflicts, American Society of International Law,Vol.10,Issue 21. 25. Talmon , Stefan(2009) ," The Various Control Test In The Law of State Responsibility and The Responsibility of Outside Power for Acts of Secessionist" , International and Comparative Law Quarterly , Oxford University 26. Zimmermann, Andreas, (2007)The Second Lebanon War: Jus ad Bellum, jus in bello and the Issue of Proportionality, Max Plank UNYB 11,pp 99-141