قواعد تعدد سبب ورود خسارت در حقوق مصر و لبنان

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2095

چکیده

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مسئولیت مدنی، تعیین سبب مسئول در فرض تعدد سبب ورود خسارت و نیز نحوه ی مسئولیت مسئولان متعدد است. در حقوق کشورهای لبنان و مصر، این موضوع در تألیفات حقوقی و رویه ی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حقوق‌دانان این دو کشور و نیز رویه ی قضایی، اعمال نظریه سبب اصلی و متعارف را مناسب‌تر دانسته‌اند اگرچه ظاهر قوانین حاکی از پذیرش نظریه سبب نزدیک است. در مورد نحوه ی مسئولیت مسئولان در مقابل زیان دیده با توجه به مقررات ماده ی137 قانون موجبات و عقود لبنان و ماده ی 169 قانون مدنی مصر مسئولیت اسباب متعدد تضامنی است، اگرچه در ماده ی 137 قانون لبنان تحقق مسئولیت تضامنی برخلاف ماده 169 قانون مدنی مصر با تحقق شرایطی امکان‌پذیر است. در مورد رابطه بین اسباب متعدد ورود خسارت، علی‌القاعده مسئولیت آنها به نحو مساوی است مگر اینکه قاضی سهم هر یک را در ورود خسارت به نحو غیرمساوی تعیین نماید که در این صورت مسئولیت به نسبت نحوه ی مداخله تقسیم می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rules of several causes in Lebanon and Egypt's Tort law

چکیده [English]

One of the important issues in Tort law is the determination of Responsible Cause and also how people in charge are responsible. This subject has been discussed in legal writings and Precedent of the Lebanon and Egypt's law. The lawyers of mentioned Countries and their Court's Precedent are Prevail the operation of the direct Cause doctrine. In determination the type of responsibility of liable person against injured Party, with regard to article 137 of Contracts code of Lebanon and also article 167 of Egypt's civil code, the responsible of numerous Causes is joint liability, though in mentioned Article (137) in Contrast with Egypt's Law the Joint Liability of multiple causes with some conditions is accepted. Regarding the relation between multiple causes, the liability of them is equal unless the judges determine non-equal share for each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plurality of Causes
  • adequate Cause
  • direct Cause
  • Joint Liability
  • damage
1. حسنی، محمود نجیب، 1386، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید علی عباس نیای زارع، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم. 2. سنهوری، عبدالرزاق احمد،b 1998، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، منشورات الجلیه الحقوقیه، بیروت. 3. _____، ________،a 1998، الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید، جلد اول، منشورات الجلیه الحقوقیه، بیروت. 4. شرافت پیما، محمدرضا، 1386، مفهوم سبب خارجی در مسئولیت مدنی، پایان‌نامه دوره دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، سال تحصیلی 86-1385- تهران. 5. العوجی، مصطفی، 1996، القانون المدنی، جز الثانی، المسولیته المدنیه، بیروت. 6. کاتوزیان، ناصر، 1386، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم. 7. _____، ________، 1374، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، نشر یلدا. 8. محمصانی، صبحی،b 1358، النظریه العامه للموجبات و العقود، جلد اول، ترجمه جلال الدین جمالی، چاپ آبان. 9. _____، ________،a 1358، فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، انتشارات امیرکبیر. 10. مرقس، سلیمان، 1958، مخاطرات فی المسئولیته المدنیه فی التقنینات البلاد العربیه، جلد اول. 11. _____، ________، 1992، الوافی فی شرح القانون المدنی، جلد اول، چاپ پنجم.