بررسی جایگاه حقوقی شورای امنیت و حدود اختیارات و صلاحیت آن

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2093

چکیده

شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می-شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Review of the legal Status of Security Council and its Powers and Competence

چکیده [English]

The secunty Council is Organ of the United Notions organization which has the duty to Safegard from intenational peace and secunty. This importance is rooted in the fact that the Secunty Council is able to take enforceable actions in the fame work of United Nations organization and all Member are obliged to enforce them. With reviewing the function of Security Council we understand that although the Council apparently acted within the existing powers and structres ,but from the council qeneral resolution approach it is clear that the Council acted in the direction of cherter purpose, due to the lack of strict defenitions of the key Concepts like peace , security , aggression and humanitarian concepts terrorisem, sometimes the council powers have been associated with ambugity and Misunderstanding there fore, the scope of the security Council competence are the chaptee six, seven , eight , Twelve and mentioned Conditions in article 24 and implied powers of the Council in the framework of chartee principles and purposes, therefore the council in its enforamet encountered with some challenges. The review of the scope of council,s powers and competences with a new approach May strength the role of the secunty council and increase it,s ability in performance of The functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Council
  • powers
  • Competence
  • International peace and security
1. آقایی، سید داوود: نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، چاپ سوم، انتشارات سرای عدالت تهران ، 1388. 2. باقری، محمود: مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل، چاپ اول، نشر میزان،تهران، 1388. 3. ذوالعین، پرویز: مبانی حقوق بین المل عمومی، چاپ. چهارم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1384. 4. سادات میدانی، حسین: صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی تهران، ،1384. 5. شریف، محمد: بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، چاپ دوم، اطلاعات، تهران، 1382. 6. موسی زاده، رضا، با همکاری :کوهی، ابراهیم : حقوق سازمانهای بین المللی حقوق شورای امنیت، چاپ اول میزان، تهران، 1389. a. (آقائی، سید داودد)،‌‌« عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سومالی»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 105،106، 1375. 7. (حدادی، مهدی)،« تحریم‌های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمات اجرایی بین المللی»، مجله اندیشه های حقوقی، شماره3، 1382. 8. (طبا طبایی، سید احمد)،« ،تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و حقوق بشر دوستانه»، مجله مجتمع آموزش عالی، ،شماره 6،1379. 9. (ممتاز، جمشید)،« انطباق تحریم‌های شورای امنیت با حقوق بشر دوستانه بین المللی»، مجله سیاست. خارجی، شماره4، 1378 . 10. (ممتاز، جمشید، نجفی اسفاد، مرتضی)،« بررسی بحران کوزوو و حقوق بین الملل»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره17،18 ،1379. 11. (واگان، لوو، محبی، حسن)، « بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین الملل»، مجله حقوقی، شماره 31 ،1383 . 12. Kelsen,Hans. 2000.,The Law of the United Nation,a Critical Analysis of its Fundamental Problem,Fredrick A.Praeger Publishers ,New Jersi. 13. Binder,Martin.2008.,The Politicization of International Security Institutions? The UN security council and NGOs ,presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association,Boston. http://www.allacademic.com/ search/node/security%20council,( accessed July 18,2008) 14. Blokker, Niels. 2000. Is the Authorization Authorized? Powers and Practice of the UN Security Council to Authorize the Use of Force by ‘Coalitions of the Able and Willing’, EJIL), Vol. 11 No. 3. 15. Charron,Andrea. 2011. UN Targeted Sanctions: Changing the Lens from Sanctions to the Crisis Context, ISA's 50th ANNUAL CONVENTION "EXPLORING THE PAST, ANTICIPATINTHEG UTURE", New YorkMarriott Marquis, NEWYORK CITY, NY, USA . 16. http://www.allacademic.com/search/node/security%20council, ( accessed Jun 18,2011). 17. Clayton J .Cleveland.2010.Legitimacy in Iternational Relation –The United Nation Security Council and The Use of Force , 51 Annual Convention of International Studies Association, new orlean,LA. http://www.allacademic.com/ search/node/security%20council, (accessed July 18,2010). 18. Eagleton, Clyde. 1946.,the Jurisdication of the Security Concil over Disputes ,the American Journal of Iinternational Law,VOL 39. 19. Gehring,Thomas.2011.,others,Explaining the Changing Patterns of UN Security Council Authority-An Institutional Logic of Decision-making,Paper for ISA Annual Convention, Montreal Quebec,Canada, Panel '' The Changing Narure of UN Security Council Authority. http://www.allacademic.com/ search/node/security%20council. (accessed Aug 02,2011). 20. Johnstone, Ian. 2012. Legislation Adjudication in the UN Security Concil:Bringing Down the Deliberative Deficit,the American Journal of International ,VOL11. 21. Johansson, patrik. 2008. The Humdrum Use of Ultimte Authority The Increased Resort of Chapter VII by The UN Security Council in The Post-cold War Era, Annual ISA Convention, San Frncisco,CA. http://www.allacademic.com/ search/node/security%20council.( accessed Aug 02,2012). 22. Martenczuk,Bernd.1999.The Security Council, the Insternational Court and Judical Review:what Lessons from Lockerbie?, EJIL,VOL 10.No.3. 23. Martinez,M.Martin. 1996. National Soverignty and Internatinal Organization, Kluwer Law International,vol. 23. 24. Milano, Enrico.2003. Security Council Action in the Balkans: Reviewing the Legality of Kosovo Territorial Status ,EJIL ,vol.14. 25. Orakhelashvili,Alexander.2005.,The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions,EJIL,Vol.16.No 1. 26. Papastavridis, Efthymios. 2007. Internterpertation of Security Concil Resolution under Chapter VII in the afterMath of the Iraqi Crisis, ICLQ. vol 56. 27. Wedgwood, R. 1998. The Enforcement of Security Council Resolution 678:The Threat of Force against Iraq s Weapons of Mass Destructions American Journal of International Law,vol.92. 28. www.internationallaw.blogfa.com . 29. http://www.lawstudy.ir. 30. http://ghavanin.ir. 31. www.comw.org/qdr/fultext/nss2002. 32. www.allacademic.com.one/isa.