بررسی نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین‌المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2065

چکیده

موضوع این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین‌المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کند و نیز به دلیل آن‌که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است .ازاین رو، شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این‌که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس‌شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن‌جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم برصدور رأی؛ انواع و آثار آن،فی‌مابین مقررات داوری تدوین‌شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیزوجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است. برخلاف قانون داوری تجاری بین المللی، قواعد داوری آنسیترال صراحتاً به اختیار دیوان داوری جهت صدور آرای متعدد در موضوعات مختلف تصریح کرده است.قانون داوری تجاری بین المللی ایران با قواعد داوری آنسیترال در امور شکلی علی رغم شباهت بسیار زیاد، تفاوت هایی نیز دارند.هر دو سند بین المللی در خصوص محتوای رأی از یک سبک پیروی نموده و نوشتن رأی موجزتری را که متضمن حقایق کم تری باشد را در نظر گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considration of The Legal System in relation to International Commercial Arbitration Awards: Comparative Study in Iran Law and UNCITRAL Arbitration Rules

چکیده [English]

This article is distinguishing the arbitration award from other decisions in arbitration and considering writing, announcing and effects of it from the perspective of iran law and UNCITRAL Arbitration Rules. Since, tribunals may issue some types of decisions in during of arbitration and each of these decisions have different effect, explaining the concept of them is inevitable. Given that the International Commercial Arbitration act of Iran comes from UNCITRAL Model Law and difference between judicial system of Iran and UNCITRAL arbitration, has been discussed the common items and differences in two legal systems. Contrary to Iran's arbitration act, it has been referred to discretion of the Tribunal about issuing awards on various matters in UNCITRAL. Despite similarities, there are some differences on form of the award. Both of them follow the same style in content of award and prefer more concise award with less facts. One of the other differences is that in spite of Iran's arbitration law, UNCITRAL has comprehensive rules about cost of arbitration. Another difference is determination of the location by arbitrator or tribunal. UNCITRAL stipulates that arbitral awards can be exposed to the public by consent of parties or discretion of tribunal, since the Iran act does not regulate. In Iran act, the arbitration award is considered final but in the UNCITRAL rules is unclear. In spite of all these differences, binding of the award has been specified in both documents. In this article, concept of award, its types, writing, announcing and effects of it are studied respectively and finally, suggestions are given about the correction of Iran arbitration act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Commercial Arbitration-Award-Decision-Res Judicata- UNCITRAL
1. امیر معزی، احمد: داوری بازرگانی بین المللی، چاپ اول، دادگستر، تهران، (1392). 2. جعفر لنگرودی، محمد جعفر:ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و پنجم، گنج دانش، تهران، (1392). 3. دی ام لئو، جولیان؛ لوکاس میستلیس و استفان کرول: داوری تجاری بین المللی. ترجمه: محمد حبیبی مجنده، چاپ اول، دانشگاه مفید، قم، (1391). 4. شمس، عبدالله: آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد دوم، چاپ بیست و هفتم، دراک، تهران، (1391). 5. شیروی، عبدالحسین:داوری تجاری بین المللی. چاپ دوم، سمت، تهران، (1392). 6. کاتوزیان، ناصر: اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ ششم، میزان، تهران، (1383). 7. مافی، همایون: شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، چاپ اول، دنشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران،(1394). ب.قوانین: 1. قانون آیین دادرسی مدنی، (1379). 2. قانون داوری تجاری بین المللی ایران، (1376). 3. قانون تجارت الکترونیک (1382). 4. Berger, Bernhard;Michael E.Schneider: Inside the Black Boxihow Arbitral Tribunals Operate and Reach Their Decisions-ASA Special Series No42.Volume 42, Juris Publishing, Inc, (2013). 5. Born,Cary:International Civil Litigation in United States:Commentary & Materials, Edition:Revised,Kluwer Law International, (1996). 6. Fouchard, Philippe; Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, John Savage:Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. Emmanuel Gaillard, John Savage, Kluwer Law International, (1999). 7. Gusy,Martin F; James M.Hosking & Franz T.Schwars: A Guide the ICDR International Arbitration Rule’s. Oxford University Press, (2011). 8. Gaillard,Emmanuel;Yas Banifatemi & International Arbitration Institute: Precedant in International Arbitration. Juris Publishing.Inc, (2008). 9. Kronke,Herbert: Recognition and Enforcement of Foregin Arbitral Awards:A Global Commentary on the New York Convention. Kluwer Law International, (2010). 10. Khodykin, Roman: Arbitration Law of Russia:Practice and Procedure. Juris Pulishing.Inc, (2013). 11. Moses,Margaret L: The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, United States of America, Cambridge University, (2008). 12. Muigai,Githu: Arbitration Law and Practice in Kenya. LawAfrica Publishing Ltd, (2015). 13. Noppert,Sophie: Commentary on the Uncitral Arbitration Rule’s 2010:A Practitioners Guide. Juris Publishing. Inc, (2012). 14. Rubino-Sammartano, Mauro: International Arbitration Law and Practice, Second Edition,Kluwer Law International,Netherlands, (2001). 15. Redfern,Alan. Law and Practice International Commercial Arbitration,Edition:Reprint-Revised,Sweet &Maxwell, (2004). 16. Sarcevic,Petar: Essays on International Commercial Arbitration. Brill, (1989). 17. Schafer,Erik; Herman Verbist & Christophe Imhoos: Icc Arbitration in Practice,. Edition:Illustrated,Kluwer Law International, (2005). 18. Tao,Jingzhou: Arbitration Law and Practice in China,Edition:Revised,Kluwer Law International, (2008). 19. Weigand,Frank- Bernd: Practitioner’s Handbook on International Commercial Arbitration,Second Edition,Oxford University Press,New York,(2009). 20. B:Conferences: 21. United Nation Conference on Trade and Development. "Making Award and Termination of Proceedings".United Nations, New York & Geneva, (2005). Available 22. at:http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add41-en.pdf.,accessed on:30/4/2016. 23. C: Reports: 24. Report of the Working Group on International Contract Practices On the Work of its Seventh Session,A/CN.9/246. Available at: 25. http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Contract_Practices.html.accessed on:25/4/2016. 26. Report of the Working Group of InternationalContract Practices on the Work of it’s Third Session,A/CN.9/216. Available at: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Contract_Practices.html.accessed on:23/4/2016. 27. United Nations Commission on International Trade Law, Ninth Session, (New York,19 April 1976)(A/CN.9/9/C.2/SR.11). Available at: 28. http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/arbitration/1976Arbitration/ACN99C2SR11.pdf.accessed on: 20/4/2016. 29. Report of the Secretary-General,Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration,A/CN.9/264.Available at: 30. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?,accessed on: 25/4/2016. 31. D.Rules: 32. Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, (2010), Available at: 33. http://www.sccinstitute.com/media/40120/arbitrationrules_eng_webbversion.pdf.,accessed on:4/5/2016. 34. Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre, (2013), Available at: 35. http://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-rules-2013#siac_rule37., accessed on:4/5/2016. 36. Brazilian Arbitration Act, (1996), Available at:http://www.jus.uio.no/lm/brazil.arbitration.law.no.9.307.1996/doc.html,accessed on:16/4/2016. 37. Belgium - Code Judiciaire, (1998), Available at: http://www.jus.uio.no/lm/belgium.code.judicature.1998/toc.html, 38. English Arbitration Act, (1996), Available at: 39. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents, accessed on:16/4/2016. 40. France-Code of Civil Procedure, (1981), Available at: 41. http://www.jus.uio.no/lm/france.arbitration.code.of.civil.procedure.1981/doc.html,accessed on:16/4/2016. 42. German Arbitration Statute, (1998), Available at: 43. http://www.arbitrations.ru/userfiles/file/Law/Arbitration%20acts/German,accessed on:13/4/2016 44. Malaysia Arbitration Statute, (2005), Available at: 45. http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2013/Act%20646.pdf, accessed on:13/4/2016. 46. Netherlands - Arbitration Act 1 December 1986 Code of Civil Procedure - Book Four: Arbitration Netherlands, Available at: 47. http://www.jus.uio.no/lm/netherlands.arbitration.act.1986/,accessed on: 29/3/2016. 48. Pakistan-Rules of Conciliation and Arbitration, (2009), Available at: 49. http://www.pec.org.pk/downloadables/PEC_Bidding_Docs/4mPICC/Rules%20of%20Concilliation%20and%20Arbitration.pdf,accessed on: 29/3/2016. 50. Swiss Rules of International Arbitration, (2012), Available at: https://www.swissarbitration.org/sa/download/SRIA_english_2012.pdf,accessed on:12/3/2016. 51. UNCITRAL Arbitration Rules, (1976), Available at: 52. http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf,accessed on:12/3/2016. 53. UNCITRAL Arbitration Rules, (2010), Available at: 54. http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf, accessed on:12/3/2016. 55. 14UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, (1985), (as amended in 2006), Available at: 56. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html,accessed on:12/3/2016. 57. E.Conventions: 58. International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) Convention, Available at: 59. https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf.,accessed on:12/3/2016. 60. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, (1958), Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf.,accessed on:12/3/2016. 61. F.Web Resonrces: 62. Halli,Fatmir;Sheqir Kutllovic." Award of International Commercial Arbitration". Available at: http://ssrn.com/abstract=2488133,accessed on:9/4/2016. 63. Stippl,Christoph;Veit Ohlberger." Rendering of the Award by Multipartite Arbitral Tribunals How to Overcome Lack of Unanimity?". Available at: 64. http://www.dbj.at/sites/default/files/rendering_of_the_award_by_multipartite_2008_0.pdf.,accessed on:12/3/2016. 65. Van Den Berg,Albert Jan." Dissenting Opinions by Party –Appointed Arbitrators in Investment Arbitration". Available at:http://www.arbitration-icca.org/media/0/12970228026720/van_den_berg--dissenting_opinions.pdf, accessed on:12/3/2016.