روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2063

چکیده

در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، اما روشی است که با اعلام وضعیت حقوقی یا حقوق طرفین، نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق عمومی ایفا می کند. با توجه به انعطاف پذیر بودن روش جبران اعلامی، این روش در نظام دادرسی اداری در انگلستان کاربردها و ویژگی های قابل توجهی دارد. از آنجا که این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در کشور ما به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته و حال آن که برخلاف نگاه سنتی به روش‌های جبران، بکارگیری چنین روش هایی می-تواند در نظام دادرسی اداری کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد، ازاین رو، بررسی ابعاد گوناگون این روش واجد اهمیت به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Judicial Declaration in UK Administrative Justice System

چکیده [English]

Different legal systems have predicted various judicial remedy for citizens in relation to those administrative acts which are contrary to law or outside of the jurisdiction of the authority that issued it. Judicial declaration is a judicial remedy that is identified in the administrative justice system in UK. This remedy, however, is not a judicial sentence or court ruling and hence some would not consider as a remedy, but this remedy, as it declares the rights or legal status of the parties, plays an important role in disputes concerning to public law. Due to its flexibility, declaration has notable application and features in administrative justice system in UK. Because this remedy has not been identified in our administrative justice system, while unlike the traditional view to these remedies, the use of such remedies can also be considered in our administrative justice system; therefore, it seems important to study of different aspects of this remedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial remedies
  • judicial declaration
  • administrative procedure
  • UK legal system
1. Alder John (2002), General Principles of Constitutional and Administrative Law, Fourth Edition, New York: Palgrave Macmillan. 2. Anthony Gordon (2002), UK Public Law and European Law, First Published, Oxford, Portland and Oregon: Hart Publishing. 3. Bailey S. H. (2005), Cases, materials and commentary on Administrative Law, Fourth Edition, London: Sweet & Maxwell. 4. Barnett Hilaire (2011), Constitutional and Administrative Law, Eighth Edition, New York: Routledge. 5. Cane Peter (2011); Administrative Law, Fifth edition, New York: Oxford University Press. 6. Carroll Alex (1998), Constitutional and Administrative Law, First Published, UK: Financial Times, Pitman Publishing. 7. Craig P. P. (2003), Administrative Law, Fifth edition, London: Sweet & Maxwell Ltd. 8. Elliott Mark (2001), the Constitutional Foundations of Judicial Review, Oxford, Portland and Oregon: Hart Publishing. 9. Endicott T. & Murphy E. (2011), Administrative Law, second edition, in: 10. < http://global.oup.com/uk/orc/law/public/endicott2e/> 11. Enright Christopher (2001), Federal Administrative Law, Sidney: Federation Press. 12. Fordham Michael (2008); Judicial Review Handbook, Fifth edition, Oxford: Hart Publishing. 13. Hawke N. & Parpworth N. (1998), Introduction to Administrative Law, first published, Sydney, London: Cavendish Publishing Ltd. 14. Institute of Law Reserch and Reform (1984), Judicial Review of Administrative Action: Application for Judicial Review (Report No. 40), Edmonton, Alberta, in: www.law.ualberta.ca/alri/docs/fr040.pdf 15. Jayakumar N.K. (2005), Administrative Law, New Delhi: Prentice-Hall of India. 16. Lewis Clive (2004); Judicial remedies in public law, Third edition, London: Sweet & Maxwell. 17. Leyland P. & Anthony G. (2016), Textbook on Administrative Law, 8th edition, United Kingdom: Oxford University Press. 18. Longley D. & James R. (1999), Administrative Justice: Central Issues in UK and European Administrative Law, first published, London, Sydney: Cavendish Publishing Ltd. 19. Pollard David, Parpworth Neil and Hughes David (2007), Constitutional and Administrative Law: text with materials, Forth Edition, New York: Oxford University Press. 20. Wade H. W. R and Forsyth C. F. (2000), Administrative Law, Oxford: Oxford University Press. 21. Yardley D.C.M. (1986); Principles of Administrative Law, Second Edition, London: Butterworths & Co (publishers) Ltd.