بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین‌المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2061

چکیده

در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت‌های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده‌اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه‌ی بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی که نمونه‌ی بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود. دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، با این وجود، لایحه‌ی جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی، از رهیافت‌های این قانون تبعیت نموده است. در این خصوص هر چند اعمال قواعد ورشکستگی فرامرزی در لایحه، مشروط به اقدام متقابل از سوی دولتها شده است و در برخی موارد نیز با سکوت و یا عدول از برخی مقررات قانون نمونه مواجه هستیم، اما در بسیاری از زمینه ها قواعدی مشابه با قانون نمونه پیش‌بینی شده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Review of the Formal Provisions Governing the International Bankruptcy Proceedings in UNCITRAL Model Law and the New Bill of Trade Law of Iran

چکیده [English]

Nowadays, merchants have expanded their activities even beyond the borders of their countries, so in the case of bankruptcy, it will be created several lawsuits in the international arena. This kind of bankruptcy which is an obvious example of the international bankruptcy demands a comprehensive and efficient legal system. In this regard and to provide a proper framework, the United Nations commission on international trade law (UNCITRAL) ratified the model law on international bankruptcy in 1997. Iran has not yet ratified the UNCITRAL model law, but in the new bill of Iran’s trade law, it has been allocated a section to the international bankruptcy that is comply with the UNCITRAL model law. Although the application of the international bankruptcy rules is based on the mutual action of states; and also There are the rules in conflict with UNCITRAL model law in some cases, but there are the similar rules in many cases. Accordingly, the purpose of this article is the explanation of the provisions of UNCITRAL model law in the light of the comparative approach. This study is based on descriptive and analytical methods according to the library and internet data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Creditor
  • Bankruptcy، Foreign Proceeding
  • National courts
  • Foreign Representatives
  • Judicial Cooperation
1. (باقری، محمود، توسلی، محمد سجاد): «بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی»، مجله حقوقی بین المللی، دوره 30، شماره 49، 1392. 2. (سربازیان، مجید، صادقی، عبدالرزاق): «تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی»، مجله حقوقی بین المللی، دوره 31، شماره 51، 1393. 3. (شولمیر، ابهارد): «کنوانسیون جدید اروپار در خصوص ورشکستگی بین المللی»، مترجم السان، مصطفی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 67، شماره 44، 1382. 4. (قربانی لاچوانی، مجید): «ورشکستگی فرامرزی: مقدمه‌ای بر قانون نمونه آنسیترال در مورد ورشکستگی فرامرزی»، فصلنامه پژوهشهای تجارت جهانی، شماره 12 و 13، 1387. 5. (کاویانی، کوروش، جاوید، فرزانه): «مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال»، دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، شماره 2، 1393. 6. (مرادی، فهمیه): «ترجمه قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی»، مجله حقوقی بین المللی، دوره 27، شماره 42، 1389. 7. (Berends, A.J): »the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: A Comprehensive Overview«, Tulane Journal of International and Comparative Law, Vol.6, 1998. 8. (Bernstein, Donald S, Timothy, Graulich, Damon, Meyer and Robert, Stewart): »Recognition and Comity in Cross-Border Insolvency Proceedings«, the International Insolvency Review, London, Law Business Research Ltd, 2013. 9. 9- ) Chan Ho, L. (: »Applying Foreign Law under the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency«, Published Version in 24:11 Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, V.11, 2009. 10. European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, European Treaty Series, No. 136, council of Europe, Istanbul, 5.VI, 1990. 11. ) Fletcher, Ian F., Anderson, Hamish ),”The insolvency issues in Cross-border security and insolvency” in Michael Bridge and Robert Stevens (eds.), Insolvency Law and Practice, NewYork, Oxford University Press, 2001. 12. General Assembly resolution 52/158 on Model Law on Cross-Border Insolvency of the United Nations Commission on International Trade Law , Rep. A/52/649, 15 December 1997. 13. Goode, R.، Herbert, K.، Ewan, MK.، Jeffrey, W, Transnational commercial law, Text Cases and Materials, oxford, Oxford University Press, 2007. 14. Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 2004. 15. (Howell, Jonathan L): »International Insolvency Law«, International Lawyer, vol. 42, Issue 1, 2008. 16. 16-Legislative Guide on Insolvency Law, New York, (2005) 17. Availableat:http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004 Guide.html. 18. )Lopucki, Lynn M(: »Cooperation in International Bankruptcy”: A Post- Universalist Approach«, Cornell Law Review, Vol. 84, Issue 3, 1999. 19. Nierop, Erwin and Stenström, Mikael, “Cross-Border Aspects of Insolvency Proceedings for credit Institution – A Legal Perspective”, International Seminar on Legal and Regulatory Aspects Financial Stability, Basel, Switzerland, 21-23 January, 2002. 20. (Pottow. A. John, E.) : »Procedural incrementalism a model for international bankruptcy«, Virginia journal of international law, vol. 2, No 5.1, 2005. 21. Re Metcalfe & Mansfield Alt. Inv., 421 B.R. 685, 697 (Bankr. S.D.N.Y.2010) . 22. )Sandeep Gopalan, Michael Guihot (: »Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A Proposal for Judicial Gap-Filling«, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.48, Issue 4, No. 1, 2015. 23. ) Stark, Bryan (: »Chapter 15 and the Advancement of International Cooperation in Cross-Border Bankruptcy Proceedings«, 6 Richmond Journal of Global Law and Business, Vol. 6 Issue 2, 2006. 24. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation, United Nations Commission on International Trade Law, New York, 2014. 25. Wessels Bob, Fletcher Ian, the ALI/III Principles of Cooperation in Transnational Cases (Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases), ROME, International Insolvency Institute, 2010.