حمایت اساسی از محیط زیست؛ مورد پژوهی قوانین اساسی حوزه‌ی آمریکای لاتین

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.1970.2060

چکیده

حمایت دستوری از محیط زیست ناظر به ماهیت، مولفه‌ها و چگونگی حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی است. نظریه‌ی عمومی دستورگرایی زیست محیطی بر این انگاره مبتنی است که با ورود مسئله محیط زیست و ضرورت حمایت و حفاظت از آن در قانون اساسی به عنوان هنجار مرجع، شاهد اساسی سازی نظم حقوقی در این زمینه خواهیم بود. در این مقاله سعی شده است با رویکرد تطبیقی و برای نمونه به تحلیل محتوای قوانین اساسی حوزه‌ی آمریکای لاتین در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست و حفظ منابع طبیعی پرداخته شود. فرضیه‌ی اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امروزه توجه به مسئله محیط زیست در سطح قوانین اساسی به معنای تبعیت هنجارهای مادون و نظام حقوقی از هنجار مرجع و آثاری است که این حق می-تواند در نظام حقوقی به همراه داشته باشد. امری که در قوانین اساسی حوزه ی آمریکای لاتین به نحو مطلوبی منعکس گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitutional Protection of Environment; Comparative Study of The Approaches of Latin American Constitutions

چکیده [English]

The environment has been reflected on the constitutions of the world. cnstitutional protection of environment relating to the nature, aspects and how to protect the environment. general opinion is that the entry of environmental issues and the need to environmental protection requires cnstitutionalization of environmental law. In this paper with comparative approach the content of Latin American constitutions in the environment and conservation of natural resources has been examined. The basic hypothesis of this paper is based on the belief that the paying attention to the environmental issues has a significant effects on the constitutional system and Latin American constitutions reflected in an appropriate manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Protection
  • Constitutionalization
  • Environment law
  • Environmental law in the Latin America
  • Constitutions
1. تقی زاده دوغیکلا، جواد،(1388)، «مسأله اساسی سازی نظم حقوقی»، مجله پژوهش‌های حقوقی شهردانش، ش 11. 2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،(1361)، انتشارات اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی. 3. فاستر، جان بلامی،(1381)، اکولوژی مارکس، ماتریالیسم وطبیعت، ترجمه اکبر معصوم بیگی، نشر دیگر، چاپ اول. 4. قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل،(1373)، بایسته‌های حقوق اساسی، چ اول، نشر یلدا، 1373. 5. کیال مهسا و مهرنوش کیال، (1383)، «حقوق محیط زیست در منظر قانون اساسی»، در، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، انتشارات برگ زیتون، چ اول. 6. گرجی ازندریانی، علی اکبر،(1388)، «تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 50 ،صص 348-324. 7. مشهدی، علی،(1392)، حق بر محیط زیست سالم، انتشارات میزان، چ اول. 8. مشهدی، علی،(1388)، «تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه»، نشریه حقوق اساسی، شماره 11،صص 204-191. 9. Cans ,Chantal(septembre 2005), «La Charte constitutionnelle de l’environnement : évolution ou révolution du droit français de l’environnement» Revue Juridique de droit de l’environnement n°131. 10. Carruthers, D. (2001). Environmental politics in Chile: legacies of dictatorship and democracy. Third World Quarterly, 22(3), 343-358. 11. Drummond, J., & BARROS‐PLATIAU, A. F. (2006). Brazilian environmental laws and policies, 1934–2002: a critical overview. Law & Policy, 28(1), 83-108. 12. Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN et Joseph PINI,(19930, Constitution et droit de l’environnement, Juris-Classeur Environnement, Fascicule, N°152. 13. Fernandes, E. (1992). Law, politics and environmental protection in Brazil. Journal of Environmental Law, 4(1), 41-56. 14. Jacqueline Morand-Deviller,(2008), «La justice administrative vue par Jacqueline Morand-Deviller», Lettre de la justice administrative , Consil d’etat, Numéro19. 15. Jacqueline, Morand-Deviller, J. (2014). L'environnement dans les constitutions étrangères. Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, (2), 83-95. 16. Laferriére, Julien,(1947), Manuel de droit constitutionnel, Montechestien,Paris. 17. Randrianandrasana, I. (2016). La protection constitutionnelle de l’environnement à Madagascar. Revue juridique de l’environnement, 41(1), 122-139. 18. Ramazani Ghavamabadi ,Mohammad Hossein,(2009), »l'application du droit à l'environnement en Iran«, Proceeding of International Conference on Human Rights and Environment, Tehran, Univrsity of Shahid Beheshti. 19. Véronique, Inserguet-Brisset,(2005), Droit de l'environnement, Presses Universitées de Rennes.