تعداد مقالات: 40
5. شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و اروپا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399

10.22080/lps.2020.2697

حمید ابهری؛ مهدی فلاح خاریکی


18. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395

10.22080/lps.1970.2101

فوزیه قاسم پور کردکلایی؛ سید احمد میرخلیلی؛ حسن رحیم زاده میبدی


20. قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399

10.22080/lps.2019.11946.1124

جمال بیگی؛ ادریس آزموده